Bezpieczeństwo

 • Właściwości gazu płynnego
 • Podłączenie butli
 • Zalecenia dla użytkownika butli gazowej
 • Postępowanie w sytuacjach wycieku gazu z butli
 • Postępowanie w przypadku pożaru

Właściwości gazu płynnego

Gaz płynny (propan, butan i ich mieszaniny) jest bezbarwny i bezwonny. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji takich jak niekontrolowane ulatnianie się gazu, które mogłoby spowodować zatrucie bądź doprowadzić do wybuchu, stosuje się specjalne dodatki zapachowe, umożliwiające każdemu z nas wykrycie nieszczelności w instalacji Jest cięższy od powietrza i stanowi mieszaninę wybuchową już przy niewielkim zmieszaniu z powietrzem i kontakcie z ogniem. UWAGA: Niekontrolowany wypływ gazu, jego przedostanie się do piwnic, studzienek kanalizacyjnych i innych tego typu zagłębień może prowadzić do wybuchu.

Podłączenie butli

 • przed podłączeniem butla musi znajdować się w pozycji stojącej
 • sprawdź czy butla ma plombę bezpieczeństwa
 • po zdjęciu plomby sprawdź uszczelkę reduktora ciśnienia lub zaworu, jeśli jest zużyta lub uszkodzona, należy wymienić ją na właściwą
 • podczas podłączania reduktora do butli należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją
 • nie należy otwierać butli ani pokrętła reduktora, dopóki nie zostanie prawidłowo zamontowany
 • sprawdź czy wąż gumowy nie dotyka nagrzanych elementów kuchenki
 • odkręć zawór butli
 • sprawdź szczelność podłączonej butli za pomocą roztworu mydlanego
 • podpal płomień na palniku kuchenki
 • po zakończeniu gotowania zakręć zawór butli

Zalecenia dla użytkownika butli gazowej

 • nie należy narażać butli gazowych na gwałtowne zmiany temperatury
 • butle należy przechowywać w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, z dala od otwartego ognia, urządzeń elektrycznych i źródeł zasilania
 • nie należy przechowywać butli w pomieszczeniach poniżej poziomu lub w pomieszczeniach zamkniętych
 • nie należy palić podczas podłączania urządzeń
 • wycieków nie należy sprawdzać za pomocą płomienia
 • należy regularnie sprawdzać stan szczelności węża i reduktorów
 • nigdy nie należy naprawiać urządzeń gazowych samodzielnie

Postępowanie w sytuacjach wycieku gazu z butli

 • w przypadku stwierdzenia nieszczelności na butli lub jej armaturze należy zakręcić zawory na butli i odbiornikach gazu
 • otworzyć okna i drzwi, zgasić otwarty ogień, nie palić tytoniu!
 • nie włączać urządzeń, nie telefonować z zagrożonego budynku!
 • zawiadomić dystrybutora o zaistniałym wycieku podając miejsce i wielkość wycieku
 • jeśli wielkość wycieku może stwarzać zagrożenie wybuchem należy niezwłocznie powiadomić Straż Pożarną (tel. 998 lub 112)

Postępowanie w przypadku pożaru

 • zamknąć - o ile jest to możliwe - wszystkie zawory na butli i zawory przy odbiornikach
 • powiadomić Straż Pożarną (tel. 998, 112) o pożarze, podając miejsce lokalizacji zbiornika, jego wielkość i stopień napełnienia
 • jeśli istniej taka możliwość - przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego